< Wstecz

Postepowanie przetargowe

Soulab consulting

Zakup wyłącznej, wieczystej, nieograniczonej terytorialnie oraz ilościowo licencji na używanie i udostępnienie podmiotom trzecim, wraz z prawem do modyfikacji kodu źródłowego, na oprogramowanie integrujące z portalami rekrutacyjnymi.

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

1103595

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w biurze Zamawiającego: ul. Dolna Panny Marii 10/4, 20-010 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2018-04-20.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1-RPLU37-2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667 997 189

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup licencji na oprogramowanie integrujące z portalami rekrutacyjnymi (20 portali).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie integrujące z portalami rekrutacyjnymi.

Przedmiot zamówienia

Integracja z 20 portalami pracy obejmująca:
o zarządzanie danymi dostępowymi Klientów do danych portali (gdzie wymagane),
o wstępne przygotowanie treści ogłoszeń na podstawie ustawień aplikacji oraz danych rekrutacji uwzględniające warunki walidacji treści i ograniczenia w medium docelowym,
o walidację treści zmodyfikowanej przez użytkownika pod kątem zgodności z warunkami walidacji treści i ograniczeniami w medium docelowym,
o uzupełnienie brakujących treści, niemożliwych do określenia na podstawie ustawień aplikacji i danych rekrutacji lub niezgodnych pod kątem struktur logicznych (np. wymagane kategorie, lokalizacje w innych strukturach niż zbierane w portalu, dodatkowe informacje),
o automatyczną publikację ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych,
o automatyczne pobieranie / wyszukiwanie linków bezpośrednich do ogłoszenia,
o automatyczne pobieranie aplikacji z tych portali (tam gdzie aplikacja jest bezpośrednia),
o śledzenie efektywności kanałów.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie przewiduje się.

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie później niż 2018-12-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wymaga się posiadania kompetencji i doświadczenia pozwalającego na wykonanie Zamówienia, w tym:
- zatrudniają w oparciu o umowę o pracę osoby posiadające w ostatnich 5 latach min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologii PHP, framework Zend. W przypadku, kiedy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – dopuszcza się uznanie doświadczenia tej osoby.
- realizowali (jako wykonawca lub podwykonawca kompletnych modułów) produkcyjnie dostępne (publicznie) serwisy spełniające poziom 3 bezpieczeństwa wg OWASP ASVS 2.0 (https://www.owasp.org/).

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie prawa własności intelektualnej do narzędzi oraz oprogramowania, przy użyciu, których zostaną wytworzone produkty na rzecz Zamawiającego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium - Waga
Łączna cena netto (zł) - 60%
Czas realizacji (wyrażony w tygodniach od daty podpisania umowy) - 30%
Okres gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia (wyrażony w miesiącach od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - 10%

2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 60%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;
4. Punkty w ramach kryterium Czas realizacji w tygodniach (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rmin
R= -------------- x 100 x 30%
Rbad

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Czas realizacji;
- Rmin – najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert;
- Rbad – czas realizacji oferty badanej;


5. Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach (G) będą przyznawane według następującej formuły:
Gbad
G= -------------- x 100 x 10%
Gmax

Gdzie:
- G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Okres gwarancji w miesiącach;
- Gbad - okres gwarancji w miesiącach ofert badanej;
- Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród złożonych ofert;

6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+R+G

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Wykluczenia

Wykonawca niespełniający jednego z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania. Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania będzie traktowana jak oferta odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

Fax

814707469

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Rozbudowa usługi HRappka oraz rozszerzenie oferty o nowy produkt Multiposting transgraniczny

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0140/16-00

Zakup wyłącznych, wieczystych, nieograniczonych terytorialnie oraz ilościowo licencji na używanie i udostępnienie podmiotom trzecim, wraz z prawem do modyfikacji kodu źródłowego, dla następujących elementów: 1) Licencja oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji, 2) Licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami, 3) Licencja na system CRM.

Termin składania ofert

do dnia 28-07-2017

Nazwa zamawiającego

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Rogowskiego 5/32, 20-840 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2017-07-28.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1-RPLU37-2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących licencji.
1) licencja na oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji,
2) licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami,
3) licencja na system CRM.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wybranych licencji w ramach projektu "Rozbudowa usługi HRappka oraz rozszerzenie oferty o nowy produkt Multiposting transgraniczny".
1) Licencja oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji,
2) Licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami,
3) Licencja na system CRM.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie zakup 3 licencji.

Spis podstawowych funkcjonalności poszczególnych licencji:
1) licencja na oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji:
• MVC dla zmiany języka, ustawiania języka na kontach użytkowników,
• Dostosowanie wszystkich widoków, javascriptów, enumów oraz kontrolerów (zwracane komunikaty do widoków oraz użycie enumów) aplikacji do pełnego tłumaczenia treści w oparciu o słowniki oraz mechanizmy translacji wartości wprowadzanych przez użytkownika,
• Przygotowanie 3 słowników dla wybranych języków europejskich.

2) licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami:
• Definiowanie oferty,
• Przypisywanie oferty i parametryzacja szczegółowa dla Klienta lub grupy Klientów,
• Zarządzanie cyklem życia oferty (automatyczne),
• Zarządzanie płatnościami / należnościami / tworzenie proformy / faktur,
• Powiadomienia dla Klientów oraz dostosowanie zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemie do cyklu życia oferty zgodnie z definicjami,
• Pełna integracja z systemem CRM,
• Raporty zarządcze.

3) licencja na system CRM:
• Baza Klientów (w tym zarządzanie danymi Klientów, plikami, historią kontaktu, etykietami, statusami, zadaniami)
• Zarządzanie projektami, kalkulator oferty, kreator ofert, kreator umów,
• Obsługa różnych kanałów kontaktu, w tym aplikacja mobilna (Android),
• Dowolna konfigurowalność CRM per Klient w ramach jednej instancji.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zakres opisu przedmiotu zamówienia został ograniczony. Zamawiający prześle uzupełnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, poprzez podpisanie umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie później niż 2018-12-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wymaga się posiadania kompetencji i doświadczenia pozwalającego na wykonanie Zamówienia, w tym:
- zatrudniają w oparciu o umowę o pracę osoby posiadające w ostatnich 5 latach min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologii PHP, framework Zend. W przypadku, kiedy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – dopuszcza się uznanie doświadczenia tej osoby.
- realizowali (jako wykonawca lub podwykonawca kompletnych modułów) produkcyjnie dostępne (publicznie) serwisy spełniające poziom 3 bezpieczeństwa wg OWASP ASVS 2.0 (https://www.owasp.org/)

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie prawa własności intelektualnej do narzędzi oraz oprogramowania, przy użyciu, których zostaną wytworzone produkty na rzecz Zamawiającego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium - Waga
Łączna cena netto (zł) - 60%
Czas realizacji (wyrażony w tygodniach od daty podpisania umowy) - 30%
Okres gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia (wyrażony w miesiącach od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - 10%

2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 60%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;
4. Punkty w ramach kryterium Czas realizacji w tygodniach (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rmin
R= -------------- x 100 x 30%
Rbad

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Czas realizacji;
- Rmin – najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert;
- Rbad – czas realizacji oferty badanej;


5. Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach (G) będą przyznawane według następującej formuły:
Gbad
G= -------------- x 100 x 10%
Gmax

Gdzie:
- G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Okres gwarancji w miesiącach;
- Gbad - okres gwarancji w miesiącach ofert badanej;
- Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród złożonych ofert;

6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+R+G

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

Fax

814707469

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Rozbudowa usługi HRappka oraz rozszerzenie oferty o nowy produkt Multiposting transgraniczny

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0140/16-00